Girişimcilik Tavsiyeleri

Pazarlama İletişiminde
Renklerin Kullanımı

Pazarlama İletişiminde
Renklerin Kullanımı

Sözlü ve sözsüz olmak üzere ikiye ayrılan iletişim, bir bilginin karşılıklı olarak transferi şeklinde tanımlanabilir. Bilgiyi taraflar arasında transfer ederken bazen yalnızca sözcükler yeterli olurken bazen de görüntü, koku, mimik gibi başka birtakım unsurlara ihtiyaç duyulur. Pazarlama iletişimini konu alırsak görsel unsurlardan özellikle rengin etkisi olduğunu söylemeliyiz. Renkler; dikkat çekmek ve tüketicinin algısını manipüle etmek için önemlidir.

Pazarlama iletişimi, işletmelerin tüketicilere mal ve hizmetlerini satın aldırmak amacıyla çeşitli pazarlama iletişim araçlarını kullanarak (reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama vb.) gerçekleştirdikleri, tüketicinin tercihlerini manipüle etmeye yönelik yürütülen bir iletişim sürecidir. Bu süreçte işletmeler, işitsel birtakım mesajların yanı sıra farklı uyaranlar ile görsel mesajları da gönderirler.

Günümüzde hayatının olağan akışının bir koşuşturmaya dönmüş olması, bilgiye olan ulaşılabilirlik ve rekabetin yüksek oluşu kararların alınma şeklini tamamen değiştirmiş durumda. Yaptığınız pazarlama çalışmaları için tek bir yöntemin başarılı olması zor. Bu yüzden başarılı olmak için disiplinler arası yaklaşımlara ihtiyaç var. Bugün özellikle renklerin anlamı ve renklerin pazarlama iletişiminde kullanımı konuları üzerinde duracağız.

Türk Dil Kurumu iletişimin tanımını şu şekilde yapıyor: ‘’Düşünce ve duyguların, bireyler, toplumsal kümeler, toplumlar arasında söz, el-kol devimi, yazı, görüntü v.b. aracılığı ile değiş tokuş edilmesini sağlayan toplumsal etkileşim sürecidir.’’

Renklerin İnsan Psikolojisine Etkisi

En basit hali ile “karşılıklı bilgi alışverişi” şeklinde özetleyebileceğimiz iletişim kavramı, sözlü ve sözsüz iletişim olarak ikiye ayrılır. Sözsüz iletişim altında yer verebileceğimiz görsel iletişim ise “görüntülerden oluşan bilgilerin değiş - tokuşu” biçiminde tanımlanabilir. Taraflar arasındaki bilgi alış verişinde bazen sadece sözler yeterli olabilirken bazen de görsel öğelere gereksinim duyulmaktadır. Gestalt (bütüncül yaklaşım) kuramcıları; insanoğlunun dış dünyaya ait bilgilerin %85’ini görme aracılığı ile edindiğini ve bu nedenle de insan ile çevre, insan ile ürün arasındaki ilişkilerin odak noktasının görsel iletişim ve estetik algılama olduğunu belirtmektedirler.

İnsanlar konuşmayı öğrenmeden önce görmeyi öğrenirler, bu yüzden görsel iletişim sözlü iletişimden önce gerçekleşir. Görsel olmayan bir mesaja oranla çok daha güçlüdür. Bir araştırmaya göre insanlar öğrendiklerinin %1’ini deneyerek, %2’sini dokunarak, %4’ünü koklayarak, %10’unu duyarak ve %83’ünü çevresindeki olayları gözlemleyerek öğrenmektedirler. Yüzlerce dilin konuşulduğu ve 5000’den fazla diyalektin kullanıldığı ortamda, görsel iletişim ile oldukça hızlı ve pratik bir öğrenmeyi sağlayabilirsiniz. Ya da bir motivasyonu tetikleyebilirsiniz.

Görsel iletişimin etkinliğini kanıtlamak üzere, dünyanın hemen her yerinde aynı olan trafik işaret ve levhalarının farklı kültürel özelliklere sahip insanlar tarafından aynı şekilde algılanması ve anlamlandırılması örneğini verebiliriz.

Pazarlama İletişiminde Renklerin Rolü

- Renkler, kurumsal kimliklerin ve markaların temel bileşeni olarak işlev gösterir; ikna etmede, iletişim kurmada ve bir ürüne insanların ilgisini çekmede önemli bir rol oynar.
- Renkler soyut kavramları anlamlı hale getirebilir. Onları zihnimizde somut imgelere dönüştürebilir.
- Düşünceleri sembolize eder, zaman ve mekanı anlamlandırır.
- İstek ve arzuların dışa vurumu kolaylaşır

Renkler ve taşıdıkları anlamlar hakkında genel bir tablo aşağıdaki gibidir. Ancak yaptığınız işe, kimliğinize ve bulunduğunuz kültüre göre bunlar değişiklik gösterebilir.

Renkler; insanların duygusal, zihinsel ve fiziksel yapılarını etkileyerek yani insan psikolojisi üzerinde etkili olmaktadır.

Pazarlamada açısından değerlendirirsek, tüketicilerin satın alma davranışını tetikleyen unsurlardan biri de (bence en önemlisi), öğrenme, algı, güdü, tutum gibi psikolojik faktörlerdir. Renk, algıya doğrudan müdahalede bulunur. Algılama, iletilerin izleyiciler tarafından duyu organları aracılığıyla farkına varılma sürecidir. Görsel algılama ise, insan beyninin öğrenmeden en fazla yararlandığı kullanım şeklidir. Dolayısıyla gerçekliğin algılanmasında diğer tüm duyu organlarının daha en etkili olanı görsel algıdır.

Kurumsal İmaj ve Renk İlişkisi

Tüketiciler hayatları boyunca ürünlerde, ambalajlarında, mağazalarda ve reklamlarda tercih edilen renklerle yüz yüze gelir ve algıları bunlardan etkilenir. Renk uyaranı tüketicinin algısında önemli bir yere sahiptir. Renklerin insanlar üzerindeki bu psikolojik etkileri nedeniyle işletmeler pazarlama çalışmaları içerisinde ürün ambalajından reklama, mağaza deneyiminden çalışanların görünümüne kadar pek çok konuda renk ve kullanımına özen göstermek durumundadır.

Yapılan araştırmalar, nesneleri % 3 dokunarak, % 3 koklayarak, % 3 tadarak, % 13 işiterek, % 78 görerek algıladığımızı gösteriyor. Marketing Türkiye’de yayınlanan bir makaleye göre ise yalnızca 9 saniye içinde satın alma kararını etkileyen en önemli unsurun renk olduğu belirtilmişti. (Marketing Türkiye, 2004, s. 28)

Renkler ışıkla birlikte var olurlar, maruz kalan insanlarda birçok farklı duygu uyandırırlar. Bu duyguların bir bölümü öznel, bir bölümü de geneldir. Kırmızı, sarı ve turuncu sıcak renkler; mavi, yeşil ve mor soğuk renkler olarak kabul edilir. Sıcak renklerin uyarıcı, soğuk renklerin ise gevşetici ve dinlendirici etkilerinin kanıtlanmış olmasını genel bir bilgi olarak telaffuz edebiliriz.

Pazarlamada Ambalajın ve Rengin Önemi

Ürün ile tüketici arasındaki iletişimi sağlayan ve ürünü tanıtan şey ambalajdır. Ne ürün ne de ambalaj tek başına anlamlıdır; tüketici ürünü ambalajı ile birlikte değerlendirir. Ambalaj, satış destek unsuru görevi üstlenerek, ürün ile ilgili bilgiyi tüketiciye iletmeye yarar (pazarlama iletişimi). Ambalaj tasarımının öğeleri; renk, tipografi, biçim ve imajdan oluşur. Renk ise dikkat çekme, ilgiyi arttırma, prestij kazandırma gibi özellikleri ile satışı artırma kabiliyeti olan en önemli tasarım öğesidir.

Ürüne uygun olarak seçilen renklerin, tipografinin ve görselin kullanıldığı bir ambalaj, tüketiciyi olumlu yönde etkiler. Ayrıca renkler ile markanızı farklılaştırabilecek bir özellik kazanmak dahi mümkündür. Kodak sarısı, Fuji yeşili, Coca Cola Kırmızısı, Aspirin yeşili ifadeleri sanırım bunun için güzel bir örnek…

E-mail listesine kayıt olun
özgeçmişinize uygun
kariyer fırsatlarından ilk sizin haberiniz olsun!